Make your own free website on Tripod.com

หลักการจัดดอกไม้


	หลักของการจัดดอกไม้นั้น แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การจัดดอกไม้เพียงด้านเดียว ซึ่งเป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันนี้การจัด
ดอกไม้แบบนี้ไม่ต้องใช้ดอกไม้มาก เพียงแต่เลือกแบบในการจัดให้
เหมาะสม
2. การจัดเพื่อให้ความสวยงามทุกด้าน ไม่ว่าจะมองทางทิศใดการจัดแบบ
นี้จะใช้ประโยชน์ในการวางไว้บนโต๊ะกลางห้องประชุม หรือวางตรงมุมซึ่งมี
ผู้มองเห็นได้หลายด้าน

งบประมาณที่ได้รับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดดอกไม้สิ่งที่ต้องคำนึงคือ จำนวนเงินที่จะใช้จ่าย การจัดดอกไม้
ในภาชนะชนิดใดก็ตาม ต้องเลือกดอกไม้ให้เหมาะสมกับภาชนะ และงบประมาณของผู้จัด

การเลือกรูปทรงในการจัด
รูปทรงในการจัดดอกไม้เป็นสิ่งสำคัญ ผู้จัดจะออกแบบในการจัดอย่างไร
ตลอดจนการเลือกนำวัสดุอะไรมาใช้บ้าง เป็นสิ่งที่ควรจะทราบก่อนเริ่มลงมือจัดดอกไม้

รูปทรงขั้นพื้นฐานในการจัดดอกไม้
รูปแบบการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐานนั้นมีความสำคัญมากสำหรับผู้ริเริ่มหัดจัดดอกไม้
ควรจะได้ฝึกหัดจัดตามแบบพื้นฐานไปก่อน เพื่อเป็นการฝึกฝนหาความชำนาญ
ต่อไป ถ้าไม่ศึกษาขั้นตอนในระยะเริ่มแรกย่อมทำให้เกิดความยากสำหรับผู้เรียน
ดังนั้นจึงมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญการจัดดอกไม้ได้วางมาตรฐานของรูปแบบ
การจัดดอกไม้เอาไว้เป็นแนวทางเพื่อการศึกษา แบบมาตรฐานดังกล่าวนี้มีอยู่มาก
และมีความแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น เดิมในทวีปยุโรป และ
อเมริกา การจัดดอกไม้แบบมาตรฐานมีเพียง 7 แบบ แต่ปัจจุบันได้เพิ่มแบบ
มาตรฐานมากขึ้นไปจากเดิม ผู้ศึกษาควรหาความรู้เพิ่มเติมจากตำราหลายๆเล่ม
เพื่อจะได้เป็นนักจัดดอกไม้ที่มีความรู้ความสามารถตัดสินใจเลือกดอกไม้ใบไม้รวมทั้ง
ภาชนะนำมาประกอบในการจัดดอกไม้ได้รวดเร็วและผลที่ออกมาสวยงาม สำหรับรูป
ทรงพื้นฐาน
ทรงสูง แนวนอน สามเหลี่ยมด้านเท่า สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า ทรงกลม รูปรี
รูปพัด รูปพระจันทร์เสี้ยว รูปตัวเอส

หน้าหลัก ย้อนกลับ
ถัดไป