Make your own free website on Tripod.com
				การจัดดอกไม้สดเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ในปัจจุบันมีผู้สนใจที่ต้องการจะเรียนรู้
			เพื่อให้มีความสามารถในการจัดดอกไม้ได้เอง ความงามของดอกไม้
			ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความชื่อนชม มีความรู้สึกสดชื่นในขั้นต้น ผู้สนใจ
			ควรได้ทราบพื้นฐานของการจัดดอกไม้ก่อนนำไปฝึกหัดจนเกิดความชำนาญ
			พร้อมที่จะศึกษาในขั้นต่อไป การจัดดอกไม้มีความสำคัญต่อชีวิตของ
			คนเราเป็นอย่างมาก และเป็นคุณค่าอันสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนคำพูด
			ที่ดีสำหรับผู้ให้ดอกไม้ ทั้งเป็นการสร้างความสุขใจแก่ผู้รับ อย่างไรก็ตาม
			ผู้จัดดอกไม้ควรได้เรียนทฤษฎีและองค์ประกอบของการจัดดอกไม้ซึ่ง
			เป็นหลักการเสียก่อน